مصاحبه با بازنشستگان

مصاحبه با بازنشستگان

مصاحبه ای که با چند تن از عزیزان بازنشسته داشتیم و آنها از مشکلاتشون برای ما تعریف کردن

مصاحبه با بازنشستگان
Watch the video

مصاحبه ای که با چند تن از عزیزان بازنشسته داشتیم و آنها از مشکلاتشون برای ما تعریف کردن