تهیه دارو یا خرید هدیه؟

نامه ای که یکی از بازنشستگان محترم برای ما فرستادن: