این حکایت زندگی عظیم سوخته نژاد هستش که به علت کم بودن حقوق مستمری با مشکلات معیشتی زیادی مواجه میشن