برای همراهی سالمندان با کمپین محافظم باش همراه شوید

کمپین محافظم باش توسط گروهی از دانشجویان و با هدف کمک مالی و معنوی به سالمندان و بازنشستگان راه اندازی شده است و از همه اقشار جامعه طلب همیاری دارد. برای مطالعه بیشتر لیکهای زیر را بخوانید:

لینک

لینک